Truong Bio

Chuyên gia Hóa chất Y sinh

Tel:  84-8-3755-3648

LIFE SCIENCE​​​


• Hệ gen
• Nghiên cứu protein
• Nuôi cấy tế bào động vật
• Nuôi cấy mô thực vật
• Miễn dịch
• Vi sinh
• Hóa chất
• Dịch vụ theo yêu cầu
• Thí nghiệm dựa trên tế bào
• Thiết bị phòng thí nghiệm
• Trang thiết bị

Chuẩn đoán lâm sàng• Huyết học

• Sự đông máu

• Mô bệnh học

• Phân nhóm máu

• Tỷ lệ lắng đọng hồng cầu

• Phân tích nước tiểu

• Thiết bị nhựa / Thiết bị thí nghiệm

Hóa chất công nghiệp• Vi sinh

• Hóa chất

• Thiết bị lọc
• Thiết bị nhựa / Thiết bị thí nghiệm

E-mail: truongbio1@gmail.com

Tel: 84-8-3755-3648

Fax: 84-8-3755-4403